Advocats Figueres, Banyoles i Olot

> Dret civil
Negociació i redacció contractes
Arrendaments
Accidents de trànsit i assegurances

Defensa jurídica judicial i extrajudicial

> Dret de Família
Divorcis i separacions
Pensions


>
Dret successori
Testaments i actes d’ últimes voluntats
Assistència i assessorament en herències
Fiscalitat en herències i donacions

> Dret Comercial
Reclamació deutes comercials
Assessorament a empreses i comerciants
Negociació i redacció contractes
Empreses familiars i protocols familiars
Litigis comercials i de competència

>
Dret Financer
Negociació i redacció contractes financers
Assistència i assessorament en finançaments i garanties


> Dret de Societats
Constitució i modificació de societats
Secretaria jurídica
Relacions societat amb socis i inversors
Assistència i representació en juntes i consells d’administració
Adquisicions, cessions, fusions, dissolucions i liquidacions
Estratègia i assessorament a grups d’empreses

> Dret Fiscal
Assistència i assessorament en fiscalitat nacional i internacional
Assessorament per canvis de residència

> Dret sobre inversions
Inversions estrangeres
Inversió mobiliària i immobiliària

> Dret laboral    
Contractes de treball
Assessorament a empreses i comerços
Acomiadaments i infraccions laborals
Negociació i redacció convenis

> Dret de la Seguretat Social
Prestacions contributives
Reclamacions assistencials
Pensions nacionals i internacionals

> Dret Administratiu
Assistència a organismes, institucions, empreses i particulars
Negociació i redacció de contractes administratius
Immigració, residència i nacionalitat
Sol·licituds, llicències, permisos i concessions
Recursos i reclamacions contencioses administratives

> Dret urbanístic i immobiliari
Formulació i tramitació d’instruments de planejament
Recursos administratius i judicis contenciosos administratius
Gestió sistema actuació pel desenvolupament del planejament
Expropiacions immobles i d’altres béns
Auditories i societats urbanístiques
Constitució d’entitats urbanístiques col·laboradores, juntes de compensació i de conservació
Administració i gestió d’ urbanitzacions privades i conjunts immobiliaris

Expediente de obras de arte y bienes culturales catalogados

> Dret Penal
Assessorament i assistència en qüestions penals
Judicis i contenciosos penals de delictes i faltes

Extradiciones

> Propietat Industrial
Marques i patents nacionals i internacionals
Cessions i llicències de marques i patents

> Propietat Intel·lectual
Cessions i llicències sobre drets